Kaita-minami Elementary school

学校紹介

・ 学校長あいさつ

・ 学校経営計画

学校教育目標
学校安全計画
学校保健計画

・ 学校要覧

・ 学級編成(児童数)

・ 校章について

・ 校歌

・ いじめ・不祥事

・ 学校の位置